Status / Nulmeting

Statusmeting

Met een status meting, kunt u het goed functioneren van uw klimaatinstallatie controleren en over meerdere jaren monitoren. De metingen kunnen een onderdeel zijn van het jaarlijks onderhoud van de installaties. Door frequent te meten wordt er een database opgebouwd over de prestaties van de installaties. Ook storingen of vervuiling komen tijdens de metingen naar voren.
Door storingen en vervuiling bijtijds te onderkennen, kunnen klimaatklachten verholpen of voorkomen worden. Door het vervuilen van roosters en rozetten, wordt het luchtdebiet minder. Door het niet goed functioneren of defecte vavs of motor gestuurde kleppen, bestaat de mogelijkheid dat er in sommige ruimten te weinig lucht wordt afgezogen of toegevoerd.
Door het meten van de drukken van LBKS / ventilatoren krijgt men een goed beeld van de vervuiling.
Door het meten van het luchtdebiet door de hoofdkanalen, zie je snel of er genoeg voldoende ventilatielucht verplaatst wordt.
Door het meten met een Balometer, kunnen we per rooster bepalen wat de lucht toevoer en retour is in een ruimte.
Het is geen overbodige luxe uw installatie eens op hoofdpunten te laten controleren.

Nulmeting

Voor het goed functioneren van een klimaatinstallatie is, het van belang dat de luchthoeveelheden in een installatie, binnen de gesteld toleranties in overeenstemming worden gebracht met de ontwerpwaarden.
Wanneer uw klimaatinstallatie goed is ingeregeld, zorgt dit voor maximaal comfort en efficiënt energiegebruik.
Wanneer u op een bestaande installatie gaat uitbreiden of aanhelen, is het wijs om eerst een nulmeting uit te voeren zodat men weet of de ontwerpcondities nog gehaald worden.
Een ander voordeel van de nulmeting is om de discussie achteraf te voorkomen.
Door het vastleggen van de meetgegevens kunt u voordat de installatie aangepast wordt de voor en nadelen met de opdrachtgever bespreken.
Uit de metingen kan naar voren komen dat er een ander plan gemaakt moet worden, om de gewenste aanpassingen te kunnen uitvoeren hierbij kan je denken aan het vergroten van de kanalen, optoeren of vergroten van ventilatoren enz.
Uit ervaring weten we dat de kosten van de nulmeting, niet op wegen tegen de discussies en claims achter af. Alle metingen worden uitgevoerd door deskundige technici, met gekalibreerde meetapparatuur.
De meetgegevens worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.
De meetpunten worden in de aanwezige auto-cad tekeningen in een aparte layer verwerkt.
Alle rapportages kunnen digitaal aangeleverd worden.